ติดต่อเรา

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด

9/67 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง  จ.ตาก 6300
Tel. 0-5551-4143 , 0-5551-2370 fax. 055-512370
Email: co-opsasuktak@hotmail.com