ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกำหนดวันรับสัญญาเงินกู้ ประจำปี 2567

เงินกู้สหกรณ์

ข่าวสารสมาคมฌาปนกิจ

ภาพกิจกรรม

รายงานประจำปีสหกรณ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ประธานกรรมการ

นพ.พิเชฐ บัญญัติ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ       2.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ                            5.50%

เงินกู้ฉุกเฉิน                            4.75%*

เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต     5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา               4.50%

เงินกู้เพิ่มทรัพย์                     4.00%

*อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน

ปกติ 5.50% ลดเหลือ 4.75%

ถึง 30 ก.ย.67